SK Polaban
Nymburk
previous arrow
next arrow
Slider

Stanovy klubu SK Polaban Nymburk, z.s.

Článek I.
Úvodní ustanovení
1) Název spolku: SK Polaban Nymburk, z. s. (dále jen „SK“).
2) Sídlo SK: Nad Elektrárnou 1177/29, 288 02 Nymburk.
3) Identifikační číslo SK: 26673801.
4) SK je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012Sb. Občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
5) SK je samosprávný, dobrovolný a nepolitický svazek členů založený za účelem naplňování společného zájmu, kterým je provozování sportovní a odborné přípravy mládeže a dospělých v oblasti tělovýchovy a především fotbalu ve městě Nymburk.
6) Vnitřní organizace SK, práva a povinnosti členů i volených orgánů SK se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle SK.

Článek II.
Hlavní a vedlejší činnost SK
1) Hlavní činností SK je:
a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,
e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení,
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné a osvětové činnosti.
2) Vedle hlavní činnosti může SK vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.
3) Zisk z činnosti SK lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu SK.

Článek III.
Vznik členství
1) Členství v SK je dobrovolné. Členem SK (dále jen „člen“) se může stát na základě písemné žádosti právnická nebo každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na právního nástupce člena.
2) Právnická nebo fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výkonného výboru SK o přijetí její žádosti o členství. Výkonný výbor může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání SK.

Článek IV.
Seznam členů
1) SK vede seznam členů. Zápisy, změny a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Seznam členů je veden v listinné i elektronické podobě. Další podmínky vedení seznamu členů stanoví výkonný výbor.
2) Údaje ze seznamu členů SK jsou využívány pro potřeby interního chodu SK a dále zpracovávány za účelem splnění nezbytných právních povinností.
3) Údaje ze seznamu členů SK mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je SK členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti se žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu.
4) Člen podpisem na žádosti o přijetí člena SK uděluje SK podle Zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění, a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů (známé pod zkratkou GDPR), v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu trvání členství a dále po dobu 10 let od zániku členství. Na údaje a výkazy vedené na základě nezbytných právních povinností se vážou zákonem stanovené skartační lhůty.
5) V seznamu členů se o členovi vedou údaje v rozsahu jméno, popř. jména, příjmení, rodné číslo, elektronická doručovací adresu (e-mail), telefonní kontakt, u cizince datum narození, adresa místa, kde se převážně zdržuje, a státní občanství. Součástí seznamu členů je také evidence souhlasů se zpracováním osobních údajů. Neposkytnutí těchto údajů znamená porušení členských povinností a je dále postupováno podle čl. V. těchto stanov.
6) Člen je povinen oznámit členské schůzi nebo výboru každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co změna nastala.
7) Seznam členů je zpřístupněn pouze členům SK, a to v sídle SK nebo v jiném místě, které určí předseda. Předseda je zároveň odpovědný za jeho ochranu a bezpečné uložení a je pověřen komunikací s dozorovým úřadem.
8) Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od SK na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů, obsahující údaje o jeho osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly na základě žádosti člena změněny nebo vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, manželka, dítě nebo rodič; není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáže-li zájem hodný právní ochrany.

Článek V.
Zánik členství
1) Členství v SK zaniká:
a) vystoupením člena,
b) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů SK, usnesení a rozhodnutí orgánů SK nebo jiných členských povinností,
c) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
d) zánikem SK bez právního nástupce.
2) Zánik členství vyloučením:
a) O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor SK. Rozhodnutí o vyloučení se poznamená do zápisu o zasedání (schůzi) výkonného výboru a s rozhodnutím, jakož i s jeho důvody se seznámí členská schůze na nejbližším zasedání.
b) Člen, o jehož vyloučení bylo rozhodnuto, může na zasedání členské schůze navrhnout, aby toto rozhodnutí členská schůze přezkoumala.
c) Členská schůze rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

Článek VI.
Práva a povinnosti členů
1) Členové SK mají následující práva:
a) Podílet se na činnosti SK.
b) Využívat zařízení SK.
c) Být informováni o činnosti a rozhodnutích výkonného výboru.
d) Volit a být voleni do jednotlivých orgánů SK; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18 let.
2) Členové SK mají následující povinnosti:
a) Dodržovat stanovy SK.
b) Podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti SK.
c) Šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SK k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno SK.

Článek VII.
Orgány SK
1) Pro zabezpečení činnosti SK jsou zřízeny následující orgány:
a) členská schůze jako orgán nejvyšší,
b) výkonný výbor jako orgán výkonný,
c) předseda jako orgán statutární.
2. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů SK, ostatní orgány jsou volené.
3. Funkční období volených orgánů je 12 měsíců. Členové volených orgánů SK, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství, uplynutím funkčního období, vystoupením nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

Článek VIII.
Členská schůze
1) Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů SK a je nejvyšším orgánem SK. Členská schůze projednává činnost SK za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány SK, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost SK. Do její působnosti tak náleží:
a) určit hlavní zaměření činnosti SK,
b) rozhodovat o změně stanov,
c) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků,
d) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření SK za uplynulé období, předkládané výborem,
e) volit členy výkonného výboru
f) hodnotit činnost dalších orgánů SK i jejich členů, rozhodnout o dobrovolném rozpuštění SK.
2) Členská schůze je svolávána výkonným výborem SK podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. března každého kalendářního roku.
3) Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výkonný výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li
statutární orgán SK zasedání členské schůze do 30 dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady SK sám.
4) Právo zúčastnit se členské schůze mají všichni členové SK. Každý člen je oprávněn zúčastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí SK, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by SK způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
5) Právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové SK starší 18 let (člen s hlasovacím právem).
6) Pozvánka na členskou schůzi včetně jejího programu musí být vyvěšena v sídle SK nebo zveřejněna na webových stránkách SK a dále rozeslána členům nejméně 14 dní před konáním členské schůze. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho zúčastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.
7) Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů SK s hlasovacím právem. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna většina členů SK, je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných. Usnesení přijímá členská schůze většinou hlasů přítomných členů.
8) Jednání členské schůze řídí předseda nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů SK oprávněných o ní hlasovat.
9) Výkonný výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 30 dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal, nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen SK může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

Článek IX.
Výkonný výbor
1) Výkonný výbor (dále jen „výbor“) je druhým nejvyšším orgánem SK; řídí činnost SK v souladu se stanovami a rozhodnutími členské schůze po celé své funkční období.
2) Výbor je statutárním orgánem a má lichý počet členů, nejméně však 3. Počet členů výboru určuje členská schůze.
3) Výbor odpovídá za řádné hospodaření SK, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné naplňování poslání SK. Výbor vede a řídí práci SK v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy nebo zaměstnance SK. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
4) Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však jedenkrát za měsíc. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti většiny jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být podle potřeby zváni hosté.
5) Pozvání na schůzi výboru zabezpečuje předseda prostřednictvím elektronické komunikace nejméně 7 dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a pouze pokud to výbor po svém svolání schválí.
6) Předseda je povinen svolat do 7 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.
7) Do výlučné kompetence výboru patří:
a) svolávat členskou schůzi,
b) posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi,
c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost SK,
d) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,
e) přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení,
f) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvků členům, pokud pro to existují závažné důvody,
g) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
h) schvalovat interní organizační normy SK.

Článek X.
Předseda
1) Předseda je nejvyšším výkonným představitelem SK. Podepisování za SK se děje tak, že k názvu SK připojí předseda svůj podpis. K jednání jménem SK v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
2) Členové výkonného výboru volí ze svých řad předsedu, a to na první schůzi po zvolení výboru členskou schůzí. První schůzi výboru svolá předseda, kterému končí mandát, a to do 14 dnů od konání členské schůze.
3) Funkční období předsedy končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.
4) K výlučným kompetencím předsedy patří:
a) vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání,
b) svolání a vedení schůzí výboru,
c) pracovní dohled nad zaměstnanci SK.
5) Předseda se řídí zákony ČR, stanovami SK a rozhodnutími výboru a členské schůze.
6) Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance SK.

Článek XI.
Oddíly
1) Oddíl je základním organizačním článkem SK, který nemá právní odpovědnost.
2) O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje členská schůze, která rovněž může stanovit bližší podmínky fungování oddílů v rámci SK.

Článek XII.
Majetek a hospodaření
1) Prostředky na svou činnost získává SK zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, z nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
2) Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle SK a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
3) Prostředky SK nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance SK. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
4) SK nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů SK.
5) Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány SK v rozsahu podle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů SK.
6) Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch SK. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
7) Hospodaření je vedeno na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.

Článek XIII.
Přechodná a závěrečná ustanovení
1) Tyto stanovy byly schváleny rozhodnutím členské schůze konané dne 10. prosince 2019. Tímto okamžikem nabývají platnosti a účinnosti a zároveň v plném rozsahu ruší stanovy schválené valnou hromadou SK 25. dubna 2019.
…………………………… …………….……….……………………. předseda SK člen výkonného výboru SK