SK Polaban
Nymburk
previous arrow
next arrow
Slider

Informace o zpracování osobních údajů

Cílem tohoto dokumentu je informování subjektů údajů (členů SK Polaban Nymburk, z. s., nebo jejich zákonných zástupců ), že SK Polaban Nymburk, z. s. (dále jen „ZS“) zcela respektuje význam ochrany osobních údajů a potřebu jejich zabezpečení. SK zároveň ujišťuje veřejnost o zákonnosti svých postupů a zavazuje se vyvinout maximální úsilí k ochraně soukromí subjektů v rámci požadavků stanovených právními předpisy.

Členové nebo jejich zákonní zástupci podáním přihlášky za člena SK potvrzují, že se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů SK. Dále uděluji souhlas, aby SK ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (známé pod zkratkou GDPR) ve znění pozdějších předpisů, zpracovával osobní údaje v rozsahu jméno popř. jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, elektronická doručovací adresu (email), telefonní kontakt, u cizince číslo cestovního dokladu.

Souhlasí, aby SK jako jakožto správce osobních údajů zpracovával fotografie, videa a zvukové záznamy členů SK pořízené na sportovních akcích a při další spolkové činnosti (tzv. audiovizuální prezentace) a to za účelem umožnění marketingových aktivit SK.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat. Poskytován je na dobu trvání členství a dále po dobu 10 let od jeho ukončení.

SK jakožto správce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam bude zveřejněn na webových stránkách SK www.polaban-nymburk.cz. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným členům nebo zaměstnancům SK, či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Členové SK nebo jejich zákonní zástupci mají právo:

  • na přístup k osobním údajům,
  • na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů,
  • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
  • na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
  • na přenositelnost údajů,
  • na právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad mými zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků,
  • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.